Belépés

Partnerünk

Synergic logo

Kiváló minőségű bukósisakban motorozz te is!

Az oldal ajánlása

Ha hasznosnak találta weboldalunkat, ajánlja másoknak is!

Új tanúsítási rendszer a nemzetközi oklevelekre

Nemzetközi Hegesztés TanúsításA Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) elõzetes felhatalmazása alapján a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), mint a Meghatalmazott Nemzeti Testületet mûködtetõ szervezet felhatalmazást kapott, hogy a Nemzetközi Hegesztõmérnöki (IWE), Nemzetközi Hegesztõtechnológusi (IWT), Nemzetközi Hegesztõspecialista (IWS), Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ diplomával (IWP) már legalább 3 éve rendelkezõ szakemberek tudását 3 évente tanúsítsa legalább 20 kreditpont megszerzésének bizonyításával. A diplomával rendelkezõk Tanúsított Nemzetközi Hegesztõmérnök, Tanúsított Nemzetközi Hegesztõtechnológus. Tanúsított Nemzetközi Hegesztõspecialista, Tanúsított Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ tanúsítványt szerezhetnek, amelyet 3 évente megújíthatnak.

A tanúsítás díja: 30 000,- HUF+ÁFA.

Az IIW kidolgozta és 2008 januárjában az IAB 341-08 jelû dokumentumban rögzítette a hegesztési felelõsök tanúsításának rendszerét, a rendszer bevezetésének szabályait.

A rendszer hazai bevezetéséhez számos érdek fûzõdik. Ennek megfeleloen javasoljuk, hogy a magyar ANB csatlakozzon az IIW rendszeréhez és dolgozza ki a tanúsítás eljárásrendjét.

 

1. A tanúsítás nyújtotta elõnyök

A hegesztés mûszaki felügyeletétõl függ a biztonság és az eredményesség. A hegesztéssel összefüggõ tevékenységekhez kulcsfontosságú a hegesztési személyzet hegesztéstechnológiával és annak alkalmazásával kapcsolatos megfelelõ szaktudása. Azon túl, hogy szakmailag felkészült és vizsgáztatott hegesztõket alkalmaznak, a gyártóknak biztosnak kell lenniük abban is, hogy a hegesztéssel kapcsolatba kerülõ mérnökeik, tervezõik, technikusaik és felügyelõik rendelkeznek a szükséges szaktudással. Ez egy egyre gyakoribb szerzõdéses követelmény, amely tendenciát csak erõsítik az új, hegesztéssel összefüggõ szabványok. Az ISO 14731 szabvány a "Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelõsség" megköveteli a hegesztéssel vagy a hegesztéssel rokon területen dolgozó szakemberektõl, hogy igazolni tudják a feladataikat és felelõségeiket kielégítõ szakértelmüket. Más oldalról az ISO 14731 szabvány egy kulcs eleme az ISO 3834 szabványnak, a "Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei"-nek, amely egy széleskörûen használt nemzetközi szabvány a termék szabványokban és a termék leírásokban.

A Tanúsítási Rendszer a szakértelem elismerését és elismertetését teszi lehetõvé. A Rendszer a hegesztéssel összefüggõ feladatok körében definiálja a végzettséget, a tudást, a gyakorlati tapasztalatot és a felkészültséget továbbá lehetõvé tesz egy szakszerû értékelési eljárást is. Az ismétlõdõen megújítandó tanúsítás sokkal inkább az aktuális szakértelemre vonatkozik, mint a korábban megszerzett képesítésre. Ezért a rendszer meggyõzõ módon támogatja a vállalkozásokat, hogy megfeleljenek az ISO 14731 szabvány elõírásainak.

Meg kell említeni, hogy egyedül a munkáltató az egyetlen jogi személy, aki felhatalmazást adhat a munkavégzésre, a tanúsítást kibocsátó szervezet csak segíti és támogatja ezt a döntést.

A munkáltató igényelheti a hegesztési tevékenységének harmadik feles tanúsítását és így egyúttal az IIW Gyártói Tanúsítási Rendszerén keresztül tanúsítást szerezhet az ISO 3834 szerinti megfelelõségrõl is. Ez magába foglalja az ISO 14731 szerinti vállalati hegesztési felelõs értékelését is.

1.1. A hegesztõ szakszemélyzet nemzetközi minõsítése

A hegesztõ szakszemélyzet alatt az IIW/EWF a Nemzetközi Hegesztomérnök, a Nemzetközi Hegesztõtechnológus, a Nemzetközi Hegesztõ Specialista és a Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ minõsítéssel rendelkezõ személyt kell érteni.

Ezek a minõsítések azt igazolják, hogy egy adott pillanatban a tulajdonosa bizonyította, hogy egy adott szintnek megfelelõ hegesztéstechnológiai ismerettel rendelkezik. A diploma elnyerése, mint egy végzettség érvénye egy életre szól. Ez semmiféle garanciát nem jelent arra, hogy a minõsített ezt a tudását alkalmazta vagy naprakészen tartotta-e?

Az IIW/EWF diploma egy adott pillanathoz köthetõ tudást igazol függetlenül attól, hogy a valaki a diplomát átmeneti rendelkezés, iskola rendszerû képzés vagy "alternatív" úton szerezte-e?

1.2. Tanúsítási rendszer

A személyzettanúsítás három pillérre épül:

 1. annak tanúsítására, hogy a jelölt egy adott pillanatban képes igazolni a megfelelõ hegesztéstechnológiai tudását. A tudással kapcsolatos követelményeket az IIW/EWF minõsítés jelenti.
 2. arra, hogy a jelölt megelégedésre dolgozik a tanúsításának megfelelõ szintû, hegesztéssei kapcsolatos munkakörben kellõ gyakorlatot szerezve a tanúsítást megelõzõ három évbõl két évet tekintve.
 3. annak igazolására, hogy a jelölt igazolja, hogy végzettségének megfelelõ bázison fenntartotta és fejlesztette a hegesztéstechnológiával kapcsolatos ismereteit.

 

2.1. Hegesztési szaktudás

Az IIW tanúsításhoz szükséges kötelezõ megfelelõ végzettség a következõ:

 

Tanúsítás elnevezése
Hegesztést megkívánt végzettség
Tanúsított Nemzetközi Hegesztõmérnök Nemzetközi Hegesztõmérnök
Tanúsított Nemzetközi Hegesztõtechnológus Nemzetközi Hegesztõtechnológus
Tanúsított Nemzetközi Hegesztõ Specialista Nemzetközi Hegesztõ Specialista
Tanúsított Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ

2.2. Gyakorlat és képességek

Az elõzõekben leírt, megkövetelt mûszaki végzettségen és hegesztési szaktudáson túl elvárás a jelölttel szemben, hogy mutassa be a megfelelõ gyakorlottságát és jelenlegi szaktudását. Ehhez a jelölt igazolja, hogy:

 1. a tanúsításának megfelelõ szintû, hegesztéssel kapcsolatos munkakörben a tanúsítást megelõzõ három évbõl két évet dolgozott, igazolva a hegesztési technológia sikeres alkalmazását.
 2. a jelölt kötelessége, hogy egy megfelelõ beszámolót készítsen a munkakörérõl és a tevékenységérõl a Vizsgáló Bizottságnak benyújtott jelentkezésében. A beszámoló az ISO 14731 szabványnak megfelelõ szinten az 1. melléklet szerinti formában és kulcsszavakkal az adott tárgykörökben készüljön a gyakorlata igazolásához.

 

2.3. A szaktudás fenntartása és fejlesztése

A jelölteknek és a már tanúsított személyeknek igazolniuk kell, hogy fenntartják és továbbfejlesztik a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. A tanúsítás fontos jellemzõje a továbbképzés, mert a személy munkavégzõ képessége függ attól a tudásszinttõl, amellyel a munkáját végzi. A mûszaki fejlõdés nem áll meg, ezért a hegesztõ szakszemélyzetnek a mûszaki tudásbázisát folyamatosan fejleszteni és elmélyíteni kell szakmai életútjuk teljes idõtartama során annak érdekében, hogy a szakmai hozzáértésük fennmaradhasson.

Annak érdekében, hogy a jelöltek és a már tanúsított személyek ezeket a követelményeket ki tudják elégíteni, világos értékelési rendszert kell kidolgozni, amelyre példát a 2. melléklet ad. A megfelelõ tevékenységnek értelemszerûen részei kell, hogy legyenek például a képzések, szemináriumok, konferenciák, egyesületi munka stb.

 

3. Jelentkezés a tanúsításra

Amikor jelölt úgy gondolja, hogy megfelel a korábban felsorolt, a tanúsításhoz szükséges valamennyi követelménynek, vagyis a végzettség, a hegesztési szaktudás, a gyakorlat és a továbbképzés, akkor egy Jelentkezési Lapot (lásd 1. melléklet) ki kell tölteni és be kell nyújtani. Ezen a formanyomtatványon meg kell adni a megfelelõ végzettséggel (leginkább Nemzetközi Hegesztõmérnök) rendelkezõ személy nevét, aki felkérhetõ arra, hogy véleményt mondjon a kívánt szintû tanúsítvány vonatkozásában. A jelölt munkáltatójának vagy egyéni vállalkozó esetében valamelyik jelenlegi megrendelõjének az ellenjegyzése is szükséges.

A jelölteknek alá kell írnia egy nyilatkozatot, amely megfelel a "Tanúsított személyek szakmai életút szabályai" rendszerének.

 

4. Tanúsítás

4.1. Ellenorzés és a tanúsítás odaítélése

A tanúsítás iránti kérelmek értékeléséhez az ANB Igazgatótanácsa egy szakértõi testületet hoz létre. Az egyes kérelmek elbírálását az ANB elnöke által a szakértõi testület tagjai közül kijelölt, 3 fõs kellõ szakértelemmel rendelkezõ és független Értékelõ Bizottság végzi. Az Értékelõ Bizottság az ANB-nek tartozik felelõsséggel.

Az Értékelõ Bizottságnak lehetõsége van a jelöltet egy személyes meghallgatásra behívni.

Csak a sikeres ellenõrzésen átesett jelölteket lehet elõterjeszteni az ANB Igazgatótanácsának a döntésre. Az ANB ügyvezetõ igazgatójának jegyzõkönyveznie kell az Igazgatótanács döntését és tájékoztatnia kell a jelöltet a döntésrõl. Abban az esetben, ha a döntés pozitív az ANB ügyvezetõ igazgatójának ki kell adnia és el kell juttatnia a jelölthöz a Tanúsítványt.

A tanúsítás és a tanúsítvány odaítélésérõl az Értékelõ Bizottság jelentését követõen az ANB Vezetõ Testületének a soron következõ ülésén döntenie kell.

4.2. A tanúsítvány érvényessége és megújítása

A tanúsítvány a tanúsítást meghozó döntéstõl kezdõdõen három évig érvényes, a megújítás esetén a meghosszabbítási folyamatnak követnie kell a meg újítást, majd a tanúsított státusz meghosszabbítását.

A háromévenkénti megújításkor a tanúsítottnak kell jelentkezésével kezdeményeznie a tanúsításának megújítását a forma nyomtatványon. Ennek tartalmaznia kell a tanúsított megelõzõ három évben végzett tevékenységét, a szakmai gyakorlatát és a mûszaki gyakorlatban bekövetkezõ változások naprakész követését.

Annak érdekében, hogy a már tanúsított személyek a megújítással kapcsolatos követelményeket ki tudják elégíteni, az is szükséges, hogy a tanúsított megbízhatóan igazolja a megelõzõ három évben a hegesztéstechnológiával a tanúsítás szintjének megfelelõen való viszonyát.

 

5. Az ANB kötelezettségei az IIW tanúsítási rendszerhez való csatlakozáshoz

 1. Az ANB Minõségügyi Kézikönyvének részletes információkat kell tartalmaznia az elsõ ellenõrzésrõl és a már tanúsított személy felülvizsgálatáról.
 2. Az ANB-nek listát kell vezetnie a tanúsított személyekrõl és a Listát nyilvánosságra kell hoznia.
 3. Az ANB-nek írásban rögzített, nyilvánosan hozzáférhetõ tanúsítási eljárást kell fenntartania.
 4. Az ANB-nek megfelelõen ellenõriznie kell a tanúsítási gyakorlat szakszerûségét. A tanúsítási rendszerre való helytelen hivatkozások vagy a tanúsítás félrevezetõ alkalmazása a reklámokban, ismertetõkben elkerülhetõ a megfelelõ eljárásokkal.
 5. Az ANB-nek a tanúsítottak valamennyi panaszáról, amely a tanúsítás szakszerûségét kifogásolja, feljegyzést kell készítenie.
 6. Az ANB-nek írásban rögzített eljárást kell kidolgoznia & tanúsítások visszavonásáról és törlésérõl valamint a tanúsított személy fellebbezésérõl.
 7. A magyar ANB csak azoknak a személyeknek adhat ki tanúsítványt, akiknek a munkahelye Magyarországon van, vagy akinek a diplomáját a magyar ANB bocsátotta ki.
 8. Amikor a magyar ANB kibocsát egy megfelelõ, de más ANB által kibocsátott IIW diplomával rendelkezõ személynek tanúsítványt, akkor elõször az ANB ellenõrizze le a diplomát kibocsátó ANB-nél, hogy van-e bármilyen akadálya az adott személy tanúsításának.

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

Tanúsítási kérelem (MEU11_FSZF01.doc)

Továbbképzési értékelési rendszere (MEU11_FSZF02.doc)

Személyi nyilvántartó lap (MEU11_FSZF03.doc)

Megújítási kérelem (3 évente) (MEU11_FSZF04.doc)

Kérelmezési lap (Kreditpont gyûjtés céljából) (MEU11_FSZF06.doc)

Forrás: http://www.mhte.hu/hegfeltan.html

Share

Fotópályázat

Szavazás

Eseménynaptár